j o u k e   v l i e t s t r a   -   i r i s c o p i e   e n   h o m e o p a t h i e
Wat is klassieke homeopathie?

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dat wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd en versterkt. Met klassieke homeopathie wordt bedoeld de methode zoals deze oorspronkelijk door Samuel Hahnemann ontwikkeld is. Het is een holistische geneeswijze. Dit betekent dat zij de hele mens behandelt, niet alleen de kwaal.

De Duitse arts Hahnemann is de grondlegger van de klassieke homeopathie. In 1790 ontdekte hij het gelijksoortigheidsprincipe toen hij een beetje kinabast innam. Hij kreeg alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tégen malaria. In zijn verdere leven heeft hij zo'n tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen en nauwkeurig te registeren welke verschijnselen er optraden. Sindsdien zijn de proefnemingen doorgegaan. We kennen inmiddels zo'n paar duizend geneesmiddelen en het onderzoek gaat tegenwoordig nog steeds door.

Homeopathie past de wet van de gelijksoortigheid toe; het principe dat wat ziek maakt ook kan genezen. Deze wet werd al door de vader van de geneeskunde, de Griekse arts Hippocrates beschreven. Het principe is eenvoudig: een stof (vaak een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Het gelijkende wordt genezen door het gelijkende: similia similibus curentur.

Koffie, bijvoorbeeld, kan slapeloosheid veroorzaken bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen. Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

Ziektesymptomen zijn een uiting van een verstoorde levensenergie. Als je aan de oorzaak van deze verstoring voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken, wordt de oorzaak van het probleem niet opgelost. De gevolgen van de verstoring van de levensenergie uiten zich in symptomen. Daarom probeert de klassiek homeopaat zoveel mogelijk symptomen van een patiënt te weten te komen om zo een totaalbeeld te verkrijgen. Dit totaalbeeld van de patiënt moet uiteindelijk overeenkomen met een medicijnbeeld. Het homeopathische medicijn geeft het lichaam een impuls die de levensenergie aanzet tot genezing. Hij/zij beperkt zich dus niet tot de behandeling van de klacht zelf.

Grondprincipes van de klassieke homeopathie:
• Wat ziek maakt geneest ook: similia similibus curentur
• Het gaat om de totaliteit van de persoon
• Er wordt één middel tegelijk gegeven
• De dosering wordt in een hoge verdunning gegeven

Bij welke klachten kan homeopathie helpen?
Klassieke homeopathie is een effectieve behandeling voor zeer uiteenlopende klachten. Bekend zijn natuurlijk de resultaten bij lichamelijke kwalen, maar ook bij emotionele en psychische problemen kan homeopathie een oplossing bieden. Voorbeelden van veel voorkomende klachten die doorgaans goed te verhelpen zijn, zijn migraine en andere hoofdpijnklachten, hormonale klachten, huidaandoeningen zoals acné en eczeem, maag- en darmklachten, depressieve klachten en gedragsproblemen bij kinderen.

Met homeopathie is heel veel mogelijk, maar ook zij kent haar beperkingen. Bijvoorbeeld bij ziekten in een vergevorderd stadium of bij onomkeerbare weefselschade zal ook homeopathie geen volledige genezing kunnen bewerkstelligen. Homeopathie kan dan vaak wel een ondersteunende rol spelen en verlichting van de klachten geven.

Voor meer informatie over homeopathie kunt u terecht op www.homeopathie.nl

home

wat is iriscopie?

wat is klassieke homeopathie?

hoe werkt een consult?

verwachtingen

homeopathie voor kinderen

homeopathie voor dieren

over mezelf

tarieven en betaling

lid van de kvhn

contact